Bagy abadanlaşdyrmak üçin ýokary hilli Europeanewropa stili 35mm emeli ot

Gysga düşündiriş:

1. C göni ýüplük şekillendiriň, göni duruň, ýöne ýeterlik derejede ýumşak duýuň.
2. 4 sany reňkli assortiment, owadan we tebigy görünýär.
3. Dtex 9200-den 13600-e çenli, üýşmek beýikligi 20 mm-den 45mm-e çenli, müşderileriň giň gerimini gurşap biler.
4. Uokary UV çydamly, 8 ýyllyk hil kepilligi.
5. Çäge guýmak aňsat we saklamak aňsat


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Üstünlik aýratynlyklary

1. Ajaýyp yza gaýtmak we ýumşaklyk, dyzlaryň we deriniň howpsuzlygyny üpjün ediň.
2. Könelişmä garşy ajaýyp öndürijilik meýdançanyň ulanylyş ýygylygyny artdyryp biler.
3. Easyeňil gurnamak we saklamak, Gowy suw geçirijiligi, çydamly.
4. Daşky gurşaw üçin arassa, hemişe gök öwüsýän.
5. Agyr metal we topraga we suwa hapalanma ýok.
6. Tebigy daşky görnüş: täze nesil monofilament süýümleri tebigy otlara gaty ýakyn görünýär we daş-töweregi, ýumşak we amatly täsir bilen ajaýyp gidýär.

Bu emeli ot bag we abadanlaşdyryş üçin ulanylýar, Europeanewropa ýurtlaryndaky müşderilerde gaty meşhur.Arassa täze material, ýokary UV çydamly, ýüplük reňkiniň özüne çekiji dizaýny bilen, otlary tebigy we kaşaň görünýär, rahat we rahat degiň.
Zawodymyzyň önümçilik tizligi gaty çalt.
Gurluşyň wagty: 10000 inedördül metrden 15 gün, 10000m2-den gowrak gepleşik geçiriler
pro (1)

Tehniki maglumatlar sahypasy

Model SALOE-35
Üýş beýikligi 35
Dtex 9200
Guage (dýuým) 3/8
Dikiş (1 m) 140
Dykyzlygy (tufts / m2) 14700
Yzky PP + dokalmadyk + mesh
Kepillik 8 ýyl
Adingüklenýän mukdar 3600 inedördül metr / 20GP
Gaplamak Polibag bilen örtülen rulonda
Dolandyryş ini 2m, 4m ýa-da 5m bar
Rulonyň uzynlygy 25m ýa-da hakyky zerurlyga görä
Arza Bag, howly

Önümleriň jikme-jigi suraty

SALOE-35 (4)
SALOE-35 (5)

Arza

Emeli otlarymyz bilen örtülen kiçijik abadanlaşdyryş seýilgähi
SALOE

Professional önümçilik ugurlarymyz

hakda

Şahadatnamalar

Otlarymyz CE we SGS kesgitlemelerinden geçdi.
cer

Kompaniýa

2011-nji ýylda döredilen “Shijiazhuang Sothink Trading Co., Ltd.”, emeli ot önümleriniň meýdanyny öz içine alýan ýöriteleşdirilen kompaniýa.Esasy önümlerimiz abadanlaşdyryş we futbol / futbol meýdançasy üçin emeli ot.Şeýle hem, ýokarda agzalan ýerler bilen baglanyşykly beýleki lenta, LED tagtasy, rezin granulalar we ş.m.

Umumy eksport kompaniýasy hökmünde, tegelek turba we inedördül turbalar, alýumin list, PPGI / galvanizli rulonlar, sim torlary, dyrnaklar, nurbatlar, demir sim we ş.m. ýaly dürli enjamlar we gurluşyk materiallary bilen iş salyşýarys.
Häzirki wagtda önümlerimiziň hemmesi Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Europeewropa, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar we Afrika ýaly dünýäniň çar künjegine eksport edilýär.
Biziň maksadymyz, gowy we çalt hyzmatymyz bilen müşderilerimize ýokary hilli önümleri hödürlemek.Çig mal satyn almak, önümçilik, gözleg we ýük daşama bukjasyny öz içine alýan ygtybarly we doly QC ulgamymyzy gurduk.

Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, geljekki maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Siziň gözlegiňiz bize ýokary baha berer .Biz gyssagly jogap we bäsdeşlik bahalary üçin sizi kepillendirýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň