8 ýyl kepillik FIFA futbol futbol meýdançasy üçin sintetiki çig emeli otlary tassyklady

Gysga düşündiriş:

1. FIFA tassyklanan önümçilik, professional futbol / futbol meýdançasy üçin kostýum
2. Uokary UV çydamly, 8 ýyllyk hil kepilligi.
3. Üýşüň beýikligi 40mm, 50mm, 60mm
4. Çäge guýmak aňsat we saklamak aňsat


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Üstünlik aýratynlyklary

1. Ajaýyp yza gaýtmak we ýumşaklyk, dyzlaryň we deriniň howpsuzlygyny üpjün ediň.
2. Könelişmä garşy ajaýyp öndürijilik meýdançanyň ulanylyş ýygylygyny artdyryp biler.
3. Easyeňil gurnamak we saklamak, Gowy suw geçirijiligi, çydamly.
4. Daşky gurşaw üçin arassa, hemişe gök öwüsýän.
5. Agyr metal we topraga we suwa hapalanma ýok.
6. Tebigy daşky görnüş: täze nesil monofilament süýümleri tebigy otlara gaty ýakyn görünýär we daş-töweregi, ýumşak we amatly täsir bilen ajaýyp gidýär.
7. Zawodymyzyň tizligi gaty çalt.
Gurluşyň wagty: 10000 inedördül metrden 15 gün, 10000m2-den gowrak gepleşik geçiriler.
jhgf

Tehniki maglumatlar sahypasy

Model MT-U
Üýşüň beýikligi (mm) 40,50,60
Dtex 8800-12000
Ölçeg (dýuým) 3 / 4,5 / 8
Tikişler / m 140-200
Dykyzlygy (tufts / m2) 8800-12600
Yzky PP + dokalan däl + mesh
Kepillik 8 ýyl
Adingüklenýän mukdar 4000 inedördül metr / 20GP
Gaplamak Poli halta bilen örtülen rulonda
Dolandyryş ini 2m 4m ýa-da 5m bar
Rulonyň uzynlygy 25m ýa-da hakyky zerurlyga görä
Arza Futbol ýa-da futbol meýdançasy

Önümleriň jikme-jiklikleri Surat

futbol futbol meýdançasy (5)

futbol futbol meýdançasy (7)

futbol futbol meýdançasy (6)

Arza

htr

Professional önümçilik ugurlarymyz

hakda

Şahadatnamalar

Otlarymyz CE we SGS kesgitlemelerinden geçdi.
cer

Kompaniýa

2011-nji ýylda döredilen “Shijiazhuang Sothink Trading Co., Ltd.”, emeli ot önümleriniň meýdanyny öz içine alýan ýöriteleşdirilen kompaniýa.Esasy önümlerimiz abadanlaşdyryş we futbol / futbol meýdançasy üçin emeli ot.Şeýle hem, ýokarda agzalan ýerler bilen baglanyşykly beýleki lenta, LED tagtasy, rezin granulalar we ş.m.

Umumy eksport kompaniýasy hökmünde, tegelek turba we inedördül turbalar, alýumin list, PPGI / galvanizli rulonlar, sim torlary, dyrnaklar, nurbatlar, demir sim we ş.m. ýaly dürli enjamlar we gurluşyk materiallary bilen iş salyşýarys.
Häzirki wagtda önümlerimiziň hemmesi Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Europeewropa, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar we Afrika ýaly dünýäniň çar künjegine eksport edilýär.
Biziň maksadymyz, gowy we çalt hyzmatymyz bilen müşderilerimize ýokary hilli önümleri hödürlemek.Çig mal satyn almak, önümçilik, gözleg we ýük daşama bukjasyny öz içine alýan ygtybarly we doly QC ulgamymyzy gurduk.

Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, geljekki maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Siziň gözlegiňiz bize ýokary baha berer .Biz gyssagly jogap we bäsdeşlik bahalary üçin sizi kepillendirýäris.

Hyzmat kepilligimiz

1. Harytlar döwülende nädip etmeli?
Satuwdan soň 100% kepillendirilýär!(Harytlary yzyna gaýtarmak ýa-da gaharlanmak, zeper ýeten mukdardan ugur alyp maslahatlaşyp bolar.)

2. Harytlar web sahypasyndan tapawutly bolanda nädip etmeli?
100% yzyna gaýtarmak

3. ippingük daşamak
● EXW / FOB / CIF / DDP adatça;
Sea Deňiz / howa / ekspress / otly saýlanyp bilner.
Ipping Biziň iberiji agentimiz ýük daşamagy gowy çykdajy bilen tertipleşdirmäge kömek edip biler, ýöne iberiş wagty we ýük daşamakdaky islendik mesele 100% kepillendirilip bilinmez.

4. Töleg möhleti
● Bank geçirmesi / Alibaba Söwda Kepilligi / günbatar bileleşigi / paypal
More Has köp habarlaşmak gerek

5. Satuwdan soň hyzmat
● Tassyklanan sargyt möhletinden 1 gün soň önümçilik wagty gijikdirilende 1% sargyt mukdaryny ederis.
● (kyn dolandyryş sebäbini / ýeňip bolmajak kynlygy)
Satuwdan soň 100% kepillendirilýär!Yzyna gaýtaryp bermek ýa-da gaharly harytlar zeper ýeten mukdardan ugur alyp maslahatlaşyp bolar.
● 8: 30-17: 30 minutyň içinde jogap alyň;Ofisde däl wagtymyz 2 sagadyň dowamynda size gaýdyp geleris;Leepatmak wagty tygşytlaýar
You Has täsirli jogap bermek üçin habar iberiň, oýananyňyzda size gaýdyp geleris!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň