Biz hakda

“Shijiazhuang Sothink Trading Co., Ltd.”

Guruldy2011-nji ýyl, “Shijiazhuang Sothink Trading Co., Ltd.” Iň ýokary emeli ot önümleri bilen üpjün etmek üçin ýöriteleşdirilen kompaniýa bolanymyza buýsanýarys.Esasy ünsümiz iki esasy kategoriýada: abadanlaşdyryş we futbol / futbol meýdançalary.Mundan başga-da, bilelikdäki lenta, LED skor tagtalary, rezin granulalar we ş.m. ýaly önümleriň giňişleýin toplumyny hödürleýäris.

“Shijiazhuang Sothink Trading Co., Ltd.” -de diňe eksportçy bolmak bilen çäklenmeýäris.Şeýle hem, dürli müşderilere hyzmat edip, enjam we gurluşyk materiallary ulgamynda ýokary derejä çykýarys.Giňişleýin önüm bukjamyz tegelek turbalary, inedördül turbalary, alýumin zolaklary, PPGI / galvanizli rulonlary, sim torlary, dyrnaklary, nurbatlary, demir simleri we başga-da köp zatlary öz içine alýar.

Häzirki wagtda biziň elýeterliligimiz obeer şarynyň dürli künjeklerine ýaýrady.Önümlerimiz Demirgazyk Amerikada, Günorta Amerikada, Europeewropada, Günorta-Gündogar Aziýada, Eastakyn Gündogarda we Afrikada gözlenýär.Bu halkara ykrar edilmegi, tekliplerimiziň hiline we ygtybarlylygyna güwä geçýär.

baof1

Işewürlik pelsepämiziň özeninde ajaýyp hyzmat bilen jübütlenen ýokary hilli önümleri bermek borjy durýar.Üznüksiz hil ülňülerini üpjün etmek üçin ygtybarly we ygtybarly QC ulgamyny döretdik.Bu toplumlaýyn ulgam, çig mal satyn almakdan başlap önümçilige, gözden geçirişe we ýük daşama gaplamalaryna çenli amallarymyzyň ähli ugurlaryny öz içine alýar.Jikme-jikliklere ünsli üns bermegimiz, desgalarymyzdan çykýan her önümiň ikimiziň we müşderilerimiz tarapyndan kesgitlenen berk standartlara laýyk gelmegini kepillendirýär.

Premium emeli ot önümlerine bolan höwesimizi paýlaşsaňyz ýa-da ýokary derejeli enjamlar we gurluşyk materiallary talap etseňiz, bize ýüz tutmagyňyzy maslahat berýäris.Bagyşlanan toparymyz size zerur maglumatlaryň hemmesini bermek isleýär.Soraglaryňyz biziň üçin ägirt uly ähmiýete eýe we biz bäsdeşlik bahalary bilen derrew jogap bermegi wada berýäris.

“Shijiazhuang Sothink Trading Co., Ltd.” -de diňe garaşýan zatlaryňyzy ýerine ýetirmäge synanyşmaýarys;Olardan geçmegi maksat edinýäris.Önümlerimize we hyzmatlarymyza diýseň buýsanýarys we hödürleýän zatlarymyzy başdan geçireniňizden soň, dünýädäki kanagatlanarly müşderilerimiziň hataryna goşuljakdygyňyza ynanýarys.

“Shijiazhuang Sothink Trading Co., Ltd.” -ni göz öňünde tutanyňyz üçin sag boluň. Size ajaýyp hyzmat etmek mümkinçiligine sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Zawod gezelenji

zawod (1)

zawod (2)

zawod (3)

Şahadatnama

cer (1)

cer (2)